Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Bij de behandeling van dyslexie bij Instituut voor Leerproblemen Barendrecht wordt gebruik gemaakt van een intern protocol. Dit protocol is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden. De behandeling sluit aan op de uitkomsten van de diagnostiek die is verricht door de GZ-psycholoog. Op basis van dit rapport  wordt een behandelplan opgesteld, wordt contact gezocht met de basisschool en worden afspraken gemaakt voor een goede samenwerking tussen behandelaar, ouders en leerkracht.

De methoden die wij tijdens de behandeling gebruiken zijn Connect Klanken en Letters, Connect Woordherkenning, Connect Vloeiend lezen, Klanken in kleuren van Stichting Taalhulp, Geregeld! en LinC (Luisteren in nieuwe Context). Daarnaast wordt de behandeling afgestemd op het individu en vindt regelmatig overleg plaats met de intern begeleider of leerkracht van de basisschool.

Sommige kinderen hebben, naast problemen met lezen en spellen, moeite met de schrijfmotorische vaardigheden. Bij deze kinderen wordt een diagnostische test met betrekking tot de schrijfmotoriek afgenomen en de resultaten worden besproken met de kinderfysiotherapeut.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe toegankelijkheid logopedie. Vanaf 1 augustus 2011 is logopedie direct toegankelijk, net als kinderfysiotherapie.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is, dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Een groot aantal reacties is hiervan het gevolg. Symptomen die vaak genoemd worden zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Hyperventileren kan een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Ook kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes wordt gesproken.

Informatie over logopedisten zie website voor Jantine Lems (alleen bij de dagen moet dinsdag worden verwijderd), Manon van der List en Yasmina El-Ghazi zijn nog voldoende. De tekst van Diana Vermeulen wordt herzien aangeleverd.

Heesheid

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Heesheid wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stemplooien in het strottenhoofd, of door het niet correct verlopen van het golf- en trillingspatroon van de stemplooien. Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. Heesheidklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. De ademing kan anders en onregelmatig zijn en vaak is er pijn in het keelgebied.

Heesheid bij kinderen wordt aangepakt met behulp van adviezen. Jongens groeien in het algemeen over de heesheid heen, vanwege een verandering van de stand van het strottenhoofd in de puberteit.

Stemstoornissen

Verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kan heesheid en/ of stemverlies veroorzaken. Deze functionele stoornissen kunnen uiteindelijk organische afwijkingen, zoals stembandknobbels tot gevolg hebben. Het is belangrijk om tijdig met de behandeling te starten, zodat de stemproblemen met therapie kunnen worden verholpen en een operatie kan worden voorkomen.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Dyspraxie betekent het (gedeeltelijk) onvermogen om bepaalde doelgerichte motorische handelingen te verrichten. Het gaat dus om problemen in het gebruik en beheersen van spieren. Dyspraxie kan zich beperken tot enkele handelingen, zoals aankleden, schrijven of articuleren, maar het kan ook bijna alle doelgerichte handelingen omvatten. Het eigenaardige is dat dezelfde bewegingen onbewust vaak wel gemaakt kunnen worden. Men kan bijvoorbeeld wel blazen op een lepel hete soep, maar niet bewust een `f` zeggen. Wanneer de problematiek de ontwikkeling van spraak bij kinderen belemmert, wordt gesproken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. De oorzaak van de problematiek komt voort uit storingen in bepaalde hersenfuncties. De stoornissen kunnen in meerdere of mindere mate optreden.