Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe toegankelijkheid logopedie. Vanaf 1 augustus 2011 is logopedie direct toegankelijk, net als kinderfysiotherapie.

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. De meeste kinderen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen. Verkoudheden en allergieën zijn hier voorbeelden van. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen. Bij mondademen droogt de mond uit. Daardoor hoeft er veel minder geslikt te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt gereinigd. De kans op oorontstekingen neemt hierdoor toe. Een ander gevolg van mondademen is dat de tong laag onder in de mond ligt. De tong wordt dan tussen de tanden geperst bij het slikken. Doordat de tong tijdens dit afwijkend slikken telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan staan. Een andere afwijkende mondgewoonte is het duimzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte. De tanden kunnen hierdoor scheef groeien.
Bij de Logopediepraktijk wordt gewerkt met het programma OMFT.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is, dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Een groot aantal reacties is hiervan het gevolg. Symptomen die vaak genoemd worden zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Hyperventileren kan een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Ook kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes wordt gesproken.

Informatie over logopedisten zie website voor Jantine Lems (alleen bij de dagen moet dinsdag worden verwijderd), Manon van der List en Yasmina El-Ghazi zijn nog voldoende. De tekst van Diana Vermeulen wordt herzien aangeleverd.

Heesheid

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Heesheid wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stemplooien in het strottenhoofd, of door het niet correct verlopen van het golf- en trillingspatroon van de stemplooien. Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. Heesheidklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. De ademing kan anders en onregelmatig zijn en vaak is er pijn in het keelgebied.

Heesheid bij kinderen wordt aangepakt met behulp van adviezen. Jongens groeien in het algemeen over de heesheid heen, vanwege een verandering van de stand van het strottenhoofd in de puberteit.

Stemstoornissen

Verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kan heesheid en/ of stemverlies veroorzaken. Deze functionele stoornissen kunnen uiteindelijk organische afwijkingen, zoals stembandknobbels tot gevolg hebben. Het is belangrijk om tijdig met de behandeling te starten, zodat de stemproblemen met therapie kunnen worden verholpen en een operatie kan worden voorkomen.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Dyspraxie betekent het (gedeeltelijk) onvermogen om bepaalde doelgerichte motorische handelingen te verrichten. Het gaat dus om problemen in het gebruik en beheersen van spieren. Dyspraxie kan zich beperken tot enkele handelingen, zoals aankleden, schrijven of articuleren, maar het kan ook bijna alle doelgerichte handelingen omvatten. Het eigenaardige is dat dezelfde bewegingen onbewust vaak wel gemaakt kunnen worden. Men kan bijvoorbeeld wel blazen op een lepel hete soep, maar niet bewust een `f` zeggen. Wanneer de problematiek de ontwikkeling van spraak bij kinderen belemmert, wordt gesproken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. De oorzaak van de problematiek komt voort uit storingen in bepaalde hersenfuncties. De stoornissen kunnen in meerdere of mindere mate optreden.