Wat is logopedie en voor wie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. De logopedisten richt zich op het gebied van de persoonlijke communicatie. Bij ons kunt u terecht voor voorlichting, adviezen, begeleiding en behandeling van communicatieproblemen bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Logopedische hulp kan nodig zijn bij pasgeboren baby’s die moeten leren slikken om goed te leren eten en drinken. Deze kinderen zijn vaak te vroeg geboren. Kinderen kunnen ook afwijkende mondgewoonten hebben zoals een open mond, duimen of het gebruik van een speen, dit heeft een negatief gevolg voor het gebit, het spreken en het gehoor. Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Kinderen spreken de gehele dag, wanneer dit niet goed wordt aangestuurd kunnen stemklachten optreden. Klachten op een ander gebied zoals gedragsproblemen kunnen voortkomen uit taalontwikkelingsstoornissen. Dit heeft soms gevolgen voor het leren op school of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat doet een logopedist?

Na aanmelding, dit kan telefonisch of via de website, vindt een eerste gesprek plaats. Tijdens deze afspraak wordt met u besproken wat de invloed op de stoornis is in het dagelijks leven. Hierna wordt informatie verzameld over de algehele ontwikkeling en specifiek de ontwikkeling rondom de problemen. Op basis hiervan vindt onderzoek plaats, dit kan met behulp van tests. Soms wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen. Zodra het onderzoek is afgerond zullen de resultaten met u worden besproken. Op basis van deze resultaten wordt een behandelplan opgesteld en uitgevoerd. Dit wordt regelmatig met u geëvalueerd. Indien het nodig is, wordt informatie ingewonnen bij ouders, leerkracht of andere betrokkenen, uiteraard met uw toestemming.

Hoe kom je er en wordt dit vergoed?

De logopedist is direct toegankelijk (DTL), dat betekent dat je zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Tijdens het eerste gesprek wordt een korte vragenlijst afgenomen om te beoordelen of de logopedist de juiste hulp kan bieden. De volgende zorgverzekeraars hebben DTL niet in het contract opgenomen, te weten CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland.

De logopedist is ook te bereiken via een verwijzing van een huisarts, tandarts of medisch specialist. Bij sommige zorgverzekeraars mogen de consultatiebureau-arts en schoolarts verwijzen.

Logopediepraktijk Alles Kids heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De logopedische tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Deze tarieven kunt u vinden in de informatiemap in de wachtkamer van Alles Kids.

Indien u liever voor de eerste afspraak wilt weten wat de tarieven zijn, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bij verhindering wordt u verzocht dit te melden bij de logopedist. De kosten van de behandeling die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zijn voor uw rekening en bedraagt €45,00. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Kwaliteitsregistratie

logo kp

nvlf

Alle logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Er zijn uitgebreide kwaliteitseisen om de registratie logopedist te behouden.

Klachtenregeling

De Logopediepraktijk is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die moeten worden gevolgd, kunt u de folder lezen. Deze is in de wachtkamer aanwezig.

Tevredenheidsonderzoek

De Logopediepraktijk voert een tevredenheidsonderzoek uit via QDNA. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin zij aan kunnen geven hoe zij het proces van aanmelding tot afronding van de logopedische behandeling hebben ervaren.

NIVEL

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.